Ogłoszenie 2020-09-30

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r., poz. 1798, ze zm.), Zarząd SAMAX S.A. wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia złożenia posiadanych przez nich dokumentów akcji w oryginale, celem dokonania ich rejestracji w rejestrze akcjonariuszy.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w dni robocze od poniedziałku do czwartku, w godz. 10.00-16.00.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż:

  1. tylko Akcjonariusze Spółki, którzy złożą w Spółce oryginalne dokumenty akcji, zostaną wpisani do rejestru akcjonariuszy;
  2. od 1 marca 2021 roku wobec Spółki uważa się za Akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru Akcjonariuszy;
  3. z dniem 1 marca 2021 roku wygasa moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę w wersji papierowej;
  4. dokumenty akcji (w wersji papierowej) zachowują moc dowodową do 1 marca 2026 roku, wyłącznie w zakresie wykazania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe.